segunda-feira, 10 de novembro de 2014

Mehestah Ana-Bahal'z'Okt


Kulima'verva aknat vorina'z
z'Kitah ki plumine kaikand fa int.
gort Mehestah'push'z
Okt'kadae fa int chrum
z'sharsh'hellam,
aknat vetat'kaikutemt'z
aknat feterlaifut'shar'z cui lan.
af hut pilatie fa anaovrut'auriat'Lai'z

Vert af vertiesh li'iband za Knul
Argreat af argreatish'bellt iband za anaKnul
Li'kadand syhellam fa int SyHellam'Hellish'z'blurish'pulimat
Naur jiishemt af vilishemt 
ka hucet za Mereat za Kulimt af Rilimt
za Vorilz'Gnal

Zy okt
zy doht
af au ata li'kela emnem movrah
ka virilimem Bahal-bahalie vertiesh
li'ibe fa liz erieta li'ai'atah
ka kadash'arion li'kela feterlaifah emnem
li'ibe fa aur anakerash'mosh varkah

Nenhum comentário:

Postar um comentário